Close

Tháng Một 18, 2019

TCVN 6874-2 : 2002 – phần 2

1 2 345

 

Phụ lục A

(tham khảo)

Bảng liệt kê các chất khí

Bảng A.1 – Bảng liệt kê các chất khí

S th tự của bng 1 Tiếng Việt Tiếng Anh Số của Liên hiệp quốc
1 Axetylen Acetylene 1001
2 Amoniac Ammonia 1005
3 Acgon Argon 1006
4 Asen Arsine 2188
5 Bor triclorua Boron trichloride 1741
6 Bor triclorua Boron trifluoride 1008
7 Borclodiflometan (R12B1) Bromochlorodifluromethane (R12B1) 1974
9 Botrifloetylen Bromotrifluoroethylene 2419
8 Botriflometan (R13B1) Bromotrifluoromethane (R13B1) 1009
10 Butadien-1,2 Butadiene-1,2 1010
11 Butadien -1,3 Butadiene-1,3 1010
12 n-butan n-Butane 1011
13 Butylen -1 Butylene-1 1012
14 Butylen – 2 – Cis cis-Butylene-2 1012
15 Butylen – 2 – trans trans-Butylene-2 1012
16 Cacbon dioxit Carbon dioxide 1013
17 Cacbon monoxit Carbon monoxide 1016
19 Cacbonyl sunphua Carbonyl sulphide 2204
20 Clo Chlorine 1017
38 Clodifloetan (R142b) Chlorodifluoroethane (R142b) 2517
21 Clodiflometan Chlorodifluoromethane 1018
23 Clopentanfloetan (R115) Chloropentafluoroethane (R115) 1020
24 Clotetrafloetan (R124) Chlorotetrafluoroethane (R124) 1021
25 Clotrifloetan (R133a) Chlorotrifluoroethane (R133a) 1983
26 Clotrifloetylen (R1113) Chlorotrifluoroethylene (R1113) 1082
27 Clotriflometan (R13) Chlorotrifluoroethane (R13) 1022
37 Cyanogen Cyanogen 1026
28 Cyclopropan Cyclopropane 1027
29 Dơteri Deuterium 1957
32 Diboran Diborane 1911
30 Dibromdiflometan Dibromodifluoromethane Xem chú thích
31 Dibromtetrafloetan Dibromotetrafluoroethane Xem chú thích
33 Diclodiflometan (R12). Dichlorodifluoromethane (R12) 1028
34 Dicloflometan (R21) Dichlorofluoromethane (R21) 1029
35 Diclosilan Dichlorosilane 2189
36 Diclotetrafloetan (R114) Dichlorotetrafluoroethane (R114) 1958
39 1,1 – Difloetan (R152a) 1,1-DifIuoroethane (R152a) 1030
40 1,1 – Difloetylen (R1132a) 1,1-Difluoroethylene (R1132a 1959
41 Dimelylamin Dimethylamine 1032
42 Dimetyl ete Dimethyl ether 1033
43 Disilan Disilane 1954
44 Etan Ethane 1035
45 Etylamin Ethylamine 1036
46 Etyl clorua Ethyl chloride 1037
47 Etylen Ethylene 1962
48 Etylen oxit Ethvlene oxide 1040
50 Etyl florua (R 161) Ethyl fluoride (R 161) 2453
49 Flo Fluorine 1045
51 Flometan Fluoromethane Xem chú thích
53 Gecman Germane 2192
54 Heli Helium 1046
55 Heaxafloetan (R116) Hexafluoroethane (R 116) 2193
56 Hexaflopropylen (R1216) Hexafluoropropylene (R1216) 1858
57 Hydro Hydrogen 1049
58 Hydro bromua Hydrogen bromide 1048
59 Hydro clorua Hydrogen chloride 1050
60 Hydro cynua Hydrogen cyanide 1051
61 Hydro florua Hydrogen fluoride 1790
62 Hydro iodua Hydrogen iodide 2197
63 Hydro sulfua Hydrogen sulfide 1053
64 Isobutan Isobutane 1969
65 Isobutylen Isobutylene 1055
66 Krypton Krypton 1056
67 Metan Methane 1971
68 Metyl axetylen Methyl acetylene 1954
72 Metylemin Methylamine 1061
69 Metylen bromua Methyl bromide 1062
22 Metyl clorua (R40) Methyl chloride (R40) 1063
70 Metyl mercaptan Methyl mercaptan 1064
71 Metyl silan Methyl silane 1954
73 Neon Neon 1065
74 Nitric oxit Nitric oxide 1660
75 Nitơ Nitrogen 1066
76 Nitơ dioxit Nitrogen tetroxide (dioxide) 1067
78 Nitơ triflorua Nitrogen trifluoride 2451
77 Nitơ oxit Nitrious oxide 1070
79 Octaflo – 2 – butan Octafluoro-2-butene 2422
80 Octaflocyclobutane (RC318) Octafluorocyclobutane (RC318) 1976
81 Octaflopropan (R218) Octafluoropropane (R218) 2424
82 Oxi Oxygen 1072
83 Photgen Phosgene 1076
84 Photphin Phosphine 2199
85 Propan Propane 2200
86 Propadien Propadiene 1978
87 Propylen Propylene 1077
89 Silan Silane 2203
90 Silic tetraclorua Silicon tetrachloride Xem chú thích
91 Silic tetraflorua Silicon tetrafluoride 1859
92 Lưu huỳnh dioxit Sulphur dioxide 1079
93 Lưu huỳnh hexaflonua Sulphur hexafluoride 1080
94 Lưu huỳnh tetraflorua Sulphur tetrafluoride 2418
95 Tetrafloetylen Tetrafluoroethylene 1081
18 Tetradometan (R14) Tetrafluoromethane (R14) 1982
96 Triclosilan Trichlorosilane Xem chú thích
97 Triclo – Trifloetan Trichloro- Trifiuoroethane Xem chú thích
98 Trifloetan (R143a) Trifluoroethane (R143a) 2035
52 Triflometan (R23) Trifluoromethane (R23) 1984
99 Trimetylamin Trimethylamine 1083
100 Vonphram hexaflorua Tungsten hexafluoride 2196
101 Vinyl bromua Vinyl bromide 1085
102 Vinyl clorua Vinyl chloride 1086
103 Vinyl florua Vinyl fluoride 1860
88 Vinyl metyl ete Vinyl methyl ether 1087
104 Xenon Xenon 2036

Chú thích – Có sáu loại khí không thể cho số của Liên hiệp quốc bởi vì số “cùng loại hoặc n.o.s” chỉ có thể cho sau khi xác định trạng thái vật lý của sản phẩm khi bao gói và tính vốn có của mối nguy hiểm phụ.

Xem lại: TCVN 6874-2 : 2002 – phần 1

Tin tức Related
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ