Close

October 26, 2017

Pharmaceutical Project Engineering Examples 1

Pharmaceutical Project Engineering Examples

Production line of solanesol extraction from tobacco/ Enamel reactor/ Ion exchange column/ Evaporator/ Extractor/ Sedimentation tank

Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-1-Production-Line-of-Solanesol-Extraction-from-Tobacco-Enamel-Reactor

Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-1-Production-Line-of-Solanesol-Extraction-from-Tobacco-Ion-Exchange-Column

Production line of solanesol extraction from tobacco

 

Enamel reactor Ion exchange column
Evaporator
Extractor
Sedimentation tank

 

 

Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-1-Production-Line-of-Solanesol-Extraction-from-Tobacco-Products

Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-1-Production-Line-of-Solanesol-Extraction-from-Tobacco-Evaporator
Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-1-Production-Line-of-Solanesol-Extraction-from-Tobacco-Extractor
Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-1-Production-Line-of-Solanesol-Extraction-from-Tobacco-Sedimentation-Tank
Biotechnological Project Related
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ